Servicii de implementare a 1C (SIECAP)
Suportul tehnic a utilizatorilor sistemelor informaționale de gestiune a finanțelor publice al MF
Servicii de mentenanță tehnică
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
Home / Achizitii / Întrebări / Răspunsuri: SIA RSAP (MTender)

Întrebări / Răspunsuri: SIA RSAP (MTender)

Ordin MF 193 27.11.2018 (MTender)

Întrebări / Răspunsuri:

 1. Din ce dată se calculează termenul de înregistrare a contractelor de valoare mică?

Termenul de înregistrare a contractelor de valoare mică (15 zile – conform Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 27.05.2016) se calculează de la data aplicării ultimei semnături de către autoritatea contractantă și/sau furnizorul.

 1. Cine are dreptul pentru semnarea contractului?

Contractele sunt semnate de către persoanele menționate în capitolul I. ”Părțile contractante” al contractului. Respectiv, din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare contractul urmează a fi semnat de către persoana care deține prima semnătură în instituție, prin urmare conducătorul instituției. Contractele pot fi semnate de o altă persoană, în cazul când acestea sunt împuternicite de către conducătorul instituției printr-o dispoziție sau ordin privind semnarea contractelor în numele autorității contractante.

Pentru furnizori/prestatori/antreprenori se prevede aceeași modalitate ca și pentru autorități.  

 1. Contractul recepționat prin SIA RSAP (MTender) urmează a fi semnat de către ambele părți (autoritatea contractantă și operatorul economic)?

Contractele create prin SIA RSAP MTender obligatoriu urmează a fi semnate în mod electronic de către ambele părți (autoritatea contractantă și operatorul economic).

 1. Contractele cu persoane fizice se înregistrează obligatoriu prin SIA RSAP (MTender)?

Contractele încheiate cu persoanele fizice pot fi înregistrate prin SIA RSAP MTender (dacă persoana fizică deține semnătură electronică), cât și prezentate pentru înregistrare pe suport de hârtie.

 1. Contractele încheiate prin modalitatea acord-cadru se înregistrează prin SIA RSAP (MTender)?

Temporar, până la elaborarea funcționalităților în SIA RSAP MTender, pentru procedura acord-cadru, contractele subsecvente se transmit și se înregistrează pe suport de hârtie. La contracte se anexează Darea de seamă privind procedura de achiziție desfășurată.

 1. Contractele de achiziție de valoare mică obligatoriu se înregistrează prin SIA RSAP (MTender)?

Contractele de valoare mică pot fi înregistrate atît în SIA RSAP MTender, cît și pe suport de hârtie.

 1. Pot fi verificate contractul și rezultatele procedurii achizițiilor publice prin SIA RSAP (MTender)?

Contractul și rezultatele procedurii achizițiilor publice vor fi atașate în sistemul TREZ, secțiunea “Lista contractelor” (vizualizarea contractelor), la link-ul “Vizualizarea contractului” și  link-ul „Date despre procedura de achiziții”.  

 1. Unde concret se va verifica numărul procedurii achizițiilor publice (în ce formular)?

În contract, Numărul procedurii de achiziții este afișat:

 • în pct. a) pentru contract de bunuri, servicii
 • în primul aliniat pentru contract de lucrări

În cadrul SIA RSAP MTender el apare sub denumirea ”numărul de notificări”

 

 1. Care documente aferente contractelor de achiziție publică (Darea de seamă, Decizia de atribuire a contractului de achiziție publică, etc) transmise pentru înregistrarea prin SIA RSAP (MTender), inclusiv încheiate prin procedura de negociere fără publicarea anunțului, se vor atașa obligatoriu la contract la link-ul „Date despre procedura de achiziții”?

Pentru licitația deschisă și COP sunt necesare următoarele documente: anunț de atribuire, darea de seamă și toate anexele specificate în contract.

Pentru procedura de negociere, fără publicarea anunțului sunt necesare următoarele documente: procesele verbale privind negocierea ofertelor,  darea de seamă privind rezultatul procedurii de negociere și oferta financiară a operatorului economic acceptată de către grupul de lucru pentru achiziții.

 1. Se permite primirea şi înregistrarea pe hîrtie a contractelor de achiziție publică prezentate pe hârtie pe baza procedurilor licitație deschisă și COP

La recepționarea contractelor de achiziție publică pe hîrtie se contrapune datele contractului de achiziție publică cu informația de la rubrica contracte atribuite de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice (https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite), și se înregistrează contractul doar în cazul în care contractul corespunde cu informația de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice. În cazul dat, NU se contrapune cu datele de pe mtender.gov.md.

 1. Cum se procedează în cazul când contractele în textul cărora la punctul 12.7 “semnat la data” din conract, data semnării nu este identică cu data semnăturii electronice, iar în unele cazuri data este anticipată datei emiterii contractului?

În cazul când în punctul 12.7 “semnat la data” din contract, data este anticipată datei emiterii contractului, contractul se remite fără înregistrare cu specificarea motivului remiterii.  În alte cazuri, acest contract se înregistrează de către trezorerie.

 1. Se vor înregistra contractele când în link-ul ,,vizualizarea contractului” din sistem se indică ,,conform procedurii de achiziție de valoare mică”, pe când la link-ul ,,datele despre procedura de achiziții” se indică ,, Procedura negocieri fără publicare”?

 

Se va soluționa tehnic până la sfârșitul anului 2018, la moment se acceptă, dar se solicită concretizări de la autoritățile contractante pentru a specifica tipul procedurii.

 

 1. Cum se procedează cu contractele prin SIA RSAP MTender care se încheie din numele angajaților din autoritatea/instituția bugetară (specialist pe logistică, contabil șef), și nu de conducătorul instituției ( autoritatea contractantă)?

 

Nu se înregistrează astfel de contracte, dacă nu este atașat la contract un act de confirmare sau ordin prin care este delegată/împuternicită persoana responsabilă de semnarea contractelor în numele autorității.

 

 1. Se înregistrează obligatoriu prin SIA RSAP (MTender) amendamentele la contracte în următoarele cazuri:
 2. a) majorarea/micșorarea sumei contractelor inițiale;
 3. b) modificarea valabilității contractului inițial;
 4. c) rezilierea contractului;
 5. d) modificarea conturilor bancare/ codurilor IBAN ale furnizorului;
 6. e) modificarea codurilor IBAN, în cazul reorganizării autorităților/instituțiilor bugetare?

 

Până la 1 ianuarie 2019 sistemul MTender nu permite introducerea și înregistrarea amendamentelor prin MTender, toate se prezintă pe suport de hârtie.

Pe viitor, punctele (d, e) vor rămâne prin scrisoare, celelalte – prin sistemul MTender.

 

 1. Cum se înregistrează contractele de achiziții încheiate cu mai mulți participanți (trei părți și mai multe)?

Procedura de înregistrare a contractelor de achiziții publice încheiate între mai multe părți se asigură prin prezentarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor a contractului de achiziții publice și a acordului de asociere, anexat la Darea de seamă privind rezultatul procedurii de achiziție. Contractul de achiziții publice urmează a fi înregistrat pe numele autorității contractante, care gestionează resursele financiare sau execută plățile.

 1. Care este procedura de înregistrare a contractelor de locațiune dintre autorități/instituții?

Contractele de locațiune dintre autorități/instituții constituie excepție de la  Legea 131/2015 privind achizițiile publice, ce se regăsesc în art.5 “Excepții”, respectiv prevederile Legii 131/2015 nu se aplică.

Contractele de locațiune se prezintă pe suport de hârtie sau prin aplicarea sistemului electronic MTender, dacă modelul contractului din MTender întrunește cerințele autorităților contractante.

 1. Care este procedura de înregistrare parțială a contractelor, în limita alocațiilor bugetului provizoriu, ulterior pe responsabilitatea autorității/instituției de a asigura efectuarea modificărilor conform bugetelor aprobate (amendamente)?

În cazul neaprobării bugetului, autoritățile/instituțiile asigură procedura de achiziții publice în limita alocațiilor bugetului provizoriu.

După aprobarea bugetului, autoritățile/instituțiile sunt responsabile prin amendamente, după caz, să majoreze sau să micșoreze contractele de achiziții publice înregistrate la trezoreriile regionale, conform prevederilor Legii 131/2015.

 1. Contractele de achiziții încheiate cu mai mulți participanți (trei părți și mai multe), se înregistrează sub un singur număr de înregistrare în sistemul TREZ2 (exemplul raionului Strășeni)?

Temporar până la efectuarea modificărilor în  Sistemul informațional de gestionare a finanțelor publice (SIGFP), înregistrarea Contractelor de achiziții încheiate cu mai mulți participanți (trei părți și mai multe), se va asigura în sistemul TREZ2 de către trezorerie  sub numere de înregistrare diferite,  pentru unul și același contract.

 1. Cum se va efectua transferarea soldurilor la Contractele de achiziții publice multianuale, în cazul când Sistemul informațional de gestionare a finanțelor publice (SIGFP) generează un nou cod IBAN în anul bugetar nou?

În cazul, când în noul an bugetar SIGFP generează  un nou cod IBAN pentru Contractele de achiziții publice multianuale, autoritățile/instituțiile vor prezenta la începutul anului contractele pentru reînregistrare. In contract autoritatea va indica IBAN și alocațiile planificate pentru anul corespunzător.

About rciumac

Check Also

Prezentare MTender

Prezentare MTender MTender pentru sedinta cu DF 18_04_St Prezentarea_Mtender 15 Octombrie

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *